Event #5: €10,400 No-Limit Hold'em (Split Format)
Shawn Buchanan
Shawn Buchanan
Shawn Buchanan contemplates Mizrachi's all in bet
Shawn Buchanan contemplates Mizrachi's all in bet
Shawn Buchanan and Michael Mizrachi play heads up for the bracelet
Shawn Buchanan and Michael Mizrachi play heads up for the bracelet
Semifinal bracket
Semifinal bracket
Table 2
Table 2
Table 1
Table 1
Brian Powell
Brian Powell
Brian Hastings
Brian Hastings
Shawn Buchanan
Shawn Buchanan
Dan Fleyshman
Dan Fleyshman
Anatolii Ozhenilok
Anatolii Ozhenilok
Noah Schwartz
Noah Schwartz
Roger Hairabedian
Roger Hairabedian
Michael Mizrachi
Michael Mizrachi
 
 
Bracket
Bracket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent Lundmark
Kent Lundmark
Tony G
Tony G