Event #35: $1,500 Mixed Omaha
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Heads Up
Heads Up
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Jon Turner
Jon Turner
Jon Turner
Jon Turner
Jon Turner
Jon Turner
Jon Turner
Jon Turner
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Peter Neff
Peter Neff
Peter Neff
Peter Neff
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Peter Neff
Peter Neff
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
final table
final table
final table
final table
final table
final table
final table
final table
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Jon Turner
Jon Turner
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Peter Neff
Peter Neff
Ryan Hughes
Ryan Hughes
Yueqi Zhu
Yueqi Zhu
Final Table
Final Table
Final Table
Final Table
Final Table
Final Table
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Carol Fuchs
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Gabriel Ramos
Jon Turner
Jon Turner
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Jon Turner
Jon Turner
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Matthew Gregoire
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Nathan Gamble
Peter Neff
Peter Neff
Peter Neff
Peter Neff