Event 8 - $1,000 No Limit Holdem w/ rebuys
Tage:
123

Hand #110

[user22113]
Hand #110 - Tommy Vu erhöht auf 165,000, Chu callt. Der Flop bringt {A-Spades}{6-Hearts}{4-Hearts}, Chu checkt, Vu setzt 100,000, Chu erhöht auf 400,000 und Vu legt ab.