Main Event
Richard Toth
Richard Toth
Richard Toth
Richard Toth
David Vamplew
David Vamplew
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
John Juanda
John Juanda
Mickey Petersen
Mickey Petersen
Fatima Moreira de Melo
Fatima Moreira de Melo
Fatima Moreira de Melo
Fatima Moreira de Melo
JP Kelly
JP Kelly
JP Kelly and Sam Trickett
JP Kelly and Sam Trickett
Calvin Anderson
Calvin Anderson
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Annette Obrestad
Annette Obrestad
Liv Boeree
Liv Boeree
Vanessa Selbst
Vanessa Selbst
Michael Mizrachi
Michael Mizrachi
Mickey Petersen and Randy Lew
Mickey Petersen and Randy Lew
Liv Boeree and David Sands
Liv Boeree and David Sands
JP Kelly and Sam Trickett
JP Kelly and Sam Trickett
EPT9 Grand Final
EPT9 Grand Final
Christophe De Meulder
Christophe De Meulder
Guillaume Darcourt
Guillaume Darcourt
Open-Face Champion Jason Mercier
Open-Face Champion Jason Mercier
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Shuffle up and deal
Shuffle up and deal
Mickey "mement_mori" Petersen and Randy "nanonoko" Lew
Mickey "mement_mori" Petersen and Randy "nanonoko" Lew
Bertrand "ElkY" Grospellier
Bertrand "ElkY" Grospellier
Shuffle up and deal
Shuffle up and deal
Bertrand "ElkY" Grospellier
Bertrand "ElkY" Grospellier
Shuffle up and deal
Shuffle up and deal
Ivan Demidov
Ivan Demidov
Randy "nanonoko" Lew
Randy "nanonoko" Lew
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Shuffle up and deal
Shuffle up and deal
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Luca Pagano
Luca Pagano
Dan Smith
Dan Smith
Jake Cody
Jake Cody
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freddy Deeb
Freddy Deeb
 
 
 
 
 
 
 
 
Jake Cody
Jake Cody
Jake Cody
Jake Cody
Freddy Deeb
Freddy Deeb
Freddy Deeb
Freddy Deeb
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
 
 
Arlo Dotson
Arlo Dotson
Arlo Dotson
Arlo Dotson
Arlo Dotson
Arlo Dotson
Boris Becker
Boris Becker
Paul Volpe
Paul Volpe
Pablo Fernandez
Pablo Fernandez
Pablo Fernandez
Pablo Fernandez
Torsten Brinkmann
Torsten Brinkmann
Mario Puccini
Mario Puccini
Johnny Lodden
Johnny Lodden
Ville Wahlbeck
Ville Wahlbeck
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Marvin Rettenmaier
Erik Seidel
Erik Seidel
Erik Seidel
Erik Seidel
Erik Seidel
Erik Seidel
Ville Wahlbeck
Ville Wahlbeck
Micah Raskin
Micah Raskin