€5,300 Main Event
Tage:

Price shovt

sinnerman • Level 29: 40,000-80,000, 10,000 ante

Oliver Price 3-bettete auf 2,050,000 mit A-K. Sotirios Koutoupas foldete die Dreier.

Tags: Oliver PriceSotirios Koutoupas